Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG IV – BÀI 4: THẾ NĂNG

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường. Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10 Không có bình luận

CHƯƠNG IV – BÀI 3: ĐỘNG NĂNG

Động năng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là năng lượng mà vật có được do nó đang chuyển động.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG IV – BÀI 1: ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

- Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc [MAT]\vec{F}[/MAT] là đại lượng được xác định bởi công thức: [MAT]\vec{p}=m.\vec{v}[/MAT]

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG III – BÀI 4: CÁC DẠNG CÂN BẰNG – CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

Cân bằng bền là vị trí cân bằng mà nếu đưa vật ra khỏi đó thì nó trở lại vị trí cũ.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG III – BÀI 3: QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

- Hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG III – BÀI 2: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH – MOMENT LỰC

Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với tay đòn của nó.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG III – BÀI 1: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

- Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều. Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì: Ba ...

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

CHƯƠNG II – BÀI 4: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO – ĐỊNH LUẬT HOOKE

Lực đàn hồi xuất hiện khi một vật bị biến dạng đàn hồi, và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

CHƯƠNG II – BÀI 3: LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kỳ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

xem tiếp...
Bài học,Vật Lý 10,Vật Lý Phổ Thông 2 bình luận

CHƯƠNG II – BÀI 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Nếu một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì nó vẫn giữ nguyên trạng thái (vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên hoặc vật đang chuyển động sẽ tiếp tục ...

xem tiếp...
Page 1 of 212