BTCB – SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG

Vật Lý 11,Vật Lý Phổ Thông 1 bình luận

Bài 1 Vòng dây tròn bán kính r = 10cm, điện trở R = 0,2Ω đặt nghiêng góc 30o với , B = 0,02T. Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn và chiều dòng điện cảm ứng trong vòng nếu trong thời gian Δt = 0,01s từ trường:
a/ Giảm đều từ B xuống đến không.
b/ Tăng đều từ không lên B.
Hướng dẫn:


Bài 2 Vòng dây dẫn diện tích S = 100cm2, điện trở R = 0,01Ω quay đều trong từ trường đều B = 0,05T, trục quay là một đường kính của vòng dây và vuông góc với .
Tìm cường độ trung bình trong vòng và điện lượng qua tiết diện vòng dây nếu trong thời gian Δt = 0,5s; góc thay đổi từ 60o đến 90o.

ĐS: 0,05A; 0,025C

Hướng dẫn:

Bài 3 Một thanh dẫn điện dài 50cm chuyện động với vận tốc 2m/s trong một từ trường đều có B = 0,4T. Biết vectơ vuông góc với thanh, vectơ vuông góc với thanh và hợp với vectơ vận tốc một góc = 30o. Tính hiệu điện thế tại hai đầu thanh.

ĐS: 0,2V.

Hướng dẫn:

Bài 4 Một khung dây phẳng có điện trở R = 10-3Ω, có diện tích S = 1cm2đặt trong một từ trường đều có đường sức vuông góc với mặt phẳng khung dây. Xác định nhiệt lượng toả ra trong khung sau thời gian 10s. Biết rằng tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là 0,01T/s.

ĐS: 10-8J.

Hướng dẫn:

Bài 5Một khung dây phẳng hình chữ nhật (20cm x 11,4cm) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,6T và hướng vuông góc với mặt phẳng khung. Ta uốn khung dây thành hình tròn trong từ trường trong thời gian 1 phút. Tính suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong khung dây.

ĐS: 0,86.10-4V.

Hướng dẫn:

Bài 6 Trong một từ trường đều có cảm ứng B = 0,1T đặt một vòng dây dẫn phẳng hình tròn có diện tích S = 1000cm2, điện trở R = 2Ω. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Vòng dây có thể quay quanh một trục là đường kính của nó. Vòng dây được nối kín một điện kế. Tính góc quay của vòng dây biết rằng trong thời gian quay điện lượng toàn phần chuyển qua điện kế là 7,5.10-3C.

ĐS: 150o.

Hướng dẫn:


Bài 7 Cuộn dây có N = 100 vòng, diện tích mỗi vòng S = 300cm2 có trục song song với của từ trường đều, B = 0,2T. Quay đều cuộn dây để sau Δt = 0,5s; trục của nó vuông góc với . Tính suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây.

ĐS: 1,2V.

Hướng dẫn:

Bài 8Vòng dây đồng (ρ = 1,75.10-8Ω.m) đường kính d = 20cm tiết diện So = 5mm2đặt vuông góc với của từ trường đều. Tính tốc độ biến thiên của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây I = 2A.

ĐS: 0,14T/s.

Hướng dẫn:

Bài 9 Cuộn dây N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 20cm2 có trục song song với của từ trường đều. Tính độ biến thiên B của cảm ứng từ trong thời gian Δt = 102s khi có suất điện động cảm ứng Ec = 10V trong cuộn dây.

ĐS: 0,05T.

Hướng dẫn:

Bài 10 a/ Chứng minh rằng độ tự cảm của xôlênôit không lõi là:

trong đó N là số vòng dây, S là diện tích tiết diện của ống dây, l là chiều dài ống dây.
b/ Áp dụng: Tính L với l = 31,4cm, N = 1000vòng, S = 20cm2.
c/ Tính năng lượng từ trường của xôlênôit có độ tự cảm L = 0,008H và dòng điện cường độ I = 2A đi qua.

ĐS: 0,016(J)

Hướng dẫn:

Bài 11 Cuộn dây Solenoid dài 31,4cm, có N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng S = 10cm2, có dòng I = 2A đi qua.
a/ Tính từ thông qua mỗi vòng dây.
b/ Tính suất điện động tự cảm trong xôlênôit khi ngắt dòng điện trong thời gian Δt = 0,1s, suy ra độ tự cảm của cuộn dây.
c/ Giải lại bài toán khi cuộn Solenoid có lõi độ từ thẩm của lõi là μ = 500.

ĐS: a/ 8.10-6Wb; b/ 0,08V; 0,004H; c/ Tăng 500 lần.

Hướng dẫn:

Chia sẻ

1 Comment to "BTCB – SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG"

  1. [...] BTCB – SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG [...]

    Reply

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*