BTCB – ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COULOMB

Bài tập,Vật Lý 11,Vật Lý Phổ Thông 2 bình luận

Bài 1 Hai quả cầu nhỏ có điện tích q1 = 10-7 C và q2 = 4.10-7 C tác dụng vào nhau một lực 0,9 N. Tính khoảng cách giữa chúng trong 2 trường hợp:
a/ Hai quả cầu đặt trong không khí.
b/ Hai quả cầu đặt trong môi trường có hằng số điện môi bằng 4.

ĐS: 2 cm; 1 cm

Hướng dẫn:

Bài 2 Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau 4cm, lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là 10-5N.
a/ Tìm độ lớn mỗi điện tích.
b/ Tìm khoảng cách mới giữa chúng để lực tương tác điện là 2,5.10-6N.

ĐS: q = 1,3.10-9C ; 8cm.

Hướng dẫn:

Bài 3 Hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là 2.10-8(C) và 4,5.10-8(C) tác dụng với nhau một lực bằng 0,1(N) trong chân không.
a/ Tính khoảng cách giữa chúng.
b/ Nhúng hệ thống vào dầu hỏa (ε = 2). Muốn lực tương tác giữa 2 quả cầu vẫn bằng 0,1(N) thì khoảng cách giữa chúng phải bằng bao nhiêu.

ĐS: 9(mm); 6,36 (mm).

Hướng dẫn:

Bài 4 Hai hạt bụi trong không khí cách nhau 3cm, mỗi hạt mang điện tích là q = -9,6.10-13C.
a/ Tính lực tĩnh điện giữa chúng.
b/ Tính số electron dư trong mỗi hạt bụi.

ĐS: 9,2.10-12N; 6.106.

Hướng dẫn:

Bài 5 Hai điện tích điểm giống nhau đặt cách nhau 20 (mm) trong chân không, đẩy nhau bằng lực 1,6.10-4(N).
a/ Xác định độ lớn 2 điện tích.
b/ Tìm khoảng cách giữa chúng để lực đẩy tăng lên 8 lần.

ĐS: a/ q = 2,66.10-9(C); b/ r2 = 5(cm)

Hướng dẫn:

Bài 6 Hai điện tích cách nhau 30(cm) trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là F. Nếu nhúng chúng vào trong rượu (không đổi khoảng cách) thì lực tương tác giảm đi 27 lần.
a/ Xác định hằng số điện môi của rượu.
b/ Phải giảm khoảng cách của chúng là bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn như trong chân không?

ĐS: a/ ε′ = 27; b/ r2 = 3(cm)

Hướng dẫn:

Bài 7 Cho hai điện tích điểm q1 = 10-7(C) và q2 = 5.10-8(C) đặt cố định tại hai điểm A và B trong chân không (AB = 5cm). Tìm độ lớn của lực điện do q1, q2 tác dụng lên điện tích điểm q3 = 2.10-8(C) đặt tại các điểm sau:
a/ q3 đặt tại C với CA = 2 (cm), CB = 3 (cm).
b/ q3 đặt tại D với DA = 5 (cm), DB = 10(cm).
c/ q3 đặt tại E với EA = 3 (cm), EB = 4 (cm).
d/ q3 đặt tại F với FA = FB = AB.

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TOÁN
TÌM HỢP LỰC TÁC DỤNG LÊN MỘT ĐIỆN TÍCH
Hướng dẫn:


Bài 8 Có hai điện tích điểm q1 = 2.10-6(C), q2 = – 2.10-6(C) đặt tại 2 điểm A, B cách nhau một đoạn AB = 2d = 6(cm) trong không khí. Một điện tích q3 = 10-6(C) đặt trên đường trung trực của AB. Tính độ lớn lực điện do q1, q2 tác dụng lên q3 trong các trường hợp sau:
a/ q3 đặt tại M, với M cách AB một đoạn x = 4(cm).
b/ q3 đặt tại N, với N cách A, B một đoạn y = 6(cm).
Hướng dẫn:Chia sẻ

2 Comments to "BTCB – ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COULOMB"

  1. [...] BTCB – ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COULOMB [...]

    Reply
  2. phương nguyễn

    Tháng Bảy 13, 2012

    thanks. trang này thật bổ ích và được đầu tư kỹ lưỡng. tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa nhé vatlyphothong.com :)

    Reply

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*