CHƯƠNG VII – BÀI 3: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Bài học,Vật Lý 12,Vật Lý Phổ Thông Không có bình luận

I- Phản ứng hạt nhân:

1/ Định nghĩa: phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

a/ Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác.
- Phương trình phản ứng tổng quát:

A + B → C + D

-Ví dụ:

b/ Phản ứng hạt nhân tự phát: là sự phóng xạ, đó là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân khác.

A → B + α (hoặc β)

Trong đó: A là hạt nhân mẹ.

B là hạt nhân con.

- Ví dụ:

2/ Đặc tính của phản ứng hạt nhân:

- Làm biến đổi các hạt nhân.
- Làm biến đổi các nguyên tố.
- Không bảo toàn khối lượng nghỉ.

3/ Chú ý ký hiệu của các hạt:

II- Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

1/ Định luật bảo toàn số nuclon: tổng số nuclon của các hạt tương tác bằng tổng số nuclon của các hạt sản phẩm.

A1 + A2 = A3 + A4

2/ Định luật bảo toàn điện tích: Tổng đại số điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số điện tích của các hạt sản phẩm.

Z1 + Z2 = Z3 + Z4

3/ Định luật bảo toàn động lượng: Vectơ tổng động lượng của các hạt tương tác bằng vectơ tổng động lượng của các hạt sản phẩm.


- Chú ý: động lượng có đơn vị kgm/s; J/c;; eV/c; MeV/c.

4/ Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: bao gồm năng lượng nghỉ và động năng của các hạt. (K = mv2)(J)

Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

KA + KB + ΔE = KC + KD

Hạt nào đứng yên thì có động năng K = 0.

III- Phản ứng hạt nhân toả và thu năng lượng:

- Xét một phản ứng hạt nhân:

A + B → C + D

- Đặt: MT = mA + mB; MS = mC + mD

1/ Phản ứng hạt nhân toả năng lượng:

  • Nếu MS < MT ta có phản ứng tỏa năng lượng ΔE = Q = (MT – MS)c2.

- Vậy phản ứng tỏa năng lượng là một phản ứng mà các hạt sinh ra có tổng khối lượng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt ban đầu, tổng độ hụt khối lớn hơn tổng độ hụt khối các hạt ban đầu.

ΔE = Q = (ΔMS – ΔMT).c2

  • Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, các hạt nhân mới sinh ra kém bền vững hơn các hạt ban đầu.

2/ Phản ứng hạt nhân thu năng lượng:

  • Nếu MS > MT ta có phản ứng thu năng lượng ΔE = Q = (MS – MT)c2.

- Vậy phản ứng thu năng lượng là một phản ứng mà các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn tổng khối lượng các hạt ban đầu, tổng độ hụt khối nhỏ hơn tổng độ hụt khối các hạt ban đầu.

ΔE = Q = (ΔMT – ΔMS).c2

  • Trong phản ứng hạt nhân thu năng lượng, các hạt nhân mới sinh ra bền vững hơn các hạt ban đầu.

———————————————-

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

Câu 1: Tại sao động lượng lại có đơn vị là J/c; eV/c; MeV/c?

Câu 2: Tại sao trong phản ứng hạt nhân toả năng lượng, MS < MT thì ΔMS > ΔMT; Tương tự, trong phản ứng hạt nhân thu năng lượng, MS > MT thì ΔMS < ΔMT?

Câu 3: Trong định luật bảo toàn điện tích, số Z cho ta biết điện tích của hạt nhân, cũng cho ta biết số proton trong nhân. Vậy có thể nói định luật bảo toàn số điện tích Z là định luật bảo toàn số proton không? Tại sao?

Câu 4: Trong định luật bảo toàn số nuclon A, số A cho ta biết tổng số nuclon của hạt nhân, cũng cho ta biết số khối của hạt nhân đó. Vậy có thể nói định luật bảo toàn số nuclon A là định luật bảo toàn số khối không? Tại sao?

Câu 5: Chứng minh định luật bảo toàn năng lượng trong phản ứng hạt nhân.


———————————————-

PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI TẬP PHẢN ỨNG HẠT NHÂN


♦ Năng lượng toả ra của một hạt nhân.


♦ Năng lượng toả ra của một phản ứng hạt nhân.

Chia sẻ

Leave a Comment

Chú ý khi viết bài:
- Viết bài nhớ gõ dấu tiếng việt (không có vietkey cũng gõ được)!
- Sử dụng nút omega để hiện khung gõ công thức toán học, sau đó copy code có dạng "[MAT]...[/MAT]" vào bài comment.
- Nhớ xem kỹ lại bài trước khi gửi

*